Scal is verhuisd naar Rooseveltstraat 18. Dit is ongeveer 4 min lopen vanaf ons oude adres.

Algemene voorwaarden

 1. Definities
 2. Toepasselijkheid
 3. Overeenkomst
 4. Prijzen en betalingen
 5. Annuleren
 6. Reclame
 7. Geheimhouding
 8. Uitslagtermijn
 9. Aansprakelijkheid
 10. Beperking van aansprakelijkheid
 11. Overdracht rechten en verplichtingen
 12. Volledige overeenkomst
 13. Toepasselijk recht, bevoegd rechter

 

1. Definities

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Rijnland onder nummer 41165885 (SCAL);

Diensten: alle werkzaamheden op het terrein van diagnostisch onderzoek, zoals bloedonderzoek, e.c.g. analyse, 24 uurs e.c.g., cervixcytologie, weefselonderzoek, zwangerschapsecho’s, fundusfotografie en verder alle in dit kader relevante onderzoeksaanbiedingen, welke werkzaamheden onderwerp zijn van een Overeenkomst of anderszins door SCAL in opdracht en/of ten behoeve van patiënt zijn verricht;

Offerte: de door SCAL opgestelde schriftelijke vastlegging van gemaakte afspraken betreffende de door SCAL te leveren diensten;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen SCAL en patiënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan daarvan;

Patiënt: iedere natuurlijke persoon die aan SCAL opdracht heeft gegeven tot het leveren van diensten, meestal degene die door de (huis) arts doorverwezen wordt naar SCAL en door SCAL diagnostisch onderzocht wordt/is;

Partijen: SCAL en patiënt gezamenlijk;

SCAL: SCAL Medische Diagnostiek gevestigd te Leiden, gebruikster van deze algemene voorwaarden;

2. Toepasselijkheid

2.1 De Voorwaarden maken deel uit van alle Offertes en Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige (rechts)handelingen van SCAL.

2.2 In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

2.3 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van Partijen zo veel als mogelijk benadert.

2.4 Wijziging van de Voorwaarden en/of de Overeenkomst kan alleen rechtsgeldig geschieden indien deze wijziging schriftelijk is geschied en door beide Partijen is ondertekend.

3. Overeenkomst

3.1 Een Offerte bindt SCAL niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Patiënt van de Offerte of indien door SCAL uitvoering aan een opdracht van Patiënt wordt gegeven. Indien SCAL op verzoek van Patiënt enige prestatie lever(t)(en) voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Patiënt SCAL daarvoor betalen conform de dan bij SCAL geldende tarieven.

3.3 Tenzij anders overeengekomen worden overschrijdingen van een Offerte tot 10% als begrotingsrisico door Patiënt geaccepteerd. Overschrijdingen van een Offerte als gevolg van condities van leveranciers en andere door SCAL ingeschakelde derden gelden niet als overschrijding, ook niet als bedoelde verkoopcondities niet apart in een Offerte zijn opgenomen.

4. Prijzen en betaling

4.1 SCAL is gerechtigd om zonder nadere kennisgeving de tarieven te allen tijde te wijzigen.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onvermin­derd het in het volgende lid bepaalde, dienen betalingen aan SCAL netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschie­den, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

4.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van Patiënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, zoals bedoeld in artikel 4.6, vervolgens in mindering op de verschenen rente en de administratieve lasten, zoals bedoeld in artikel 4.5, en ten slotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

4.4 Schuldvergelijking of compensatie of verrekening zijn niet dan na schriftelijke toestemming van SCAL toegestaan.

4.5 Indien Patiënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij van rechtswege in verzuim en heeft/hebben SCAL zonder enige ingebrekestelling het recht haar vanaf de verval­datum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbe­drag. Voorts heeft SCAL het recht om een opslag ter compensatie van de administratieve lasten bij Patiënt in rekening te brengen.

4.6 De door SCAL te maken incassokosten komen voor rekening van Patiënt.

4.7  Indien Patiënt in verzuim is geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij SCAL op Patiënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

4.8 Indien Patiënt verzekerd is voor de kosten van de door SCAL geleverde Diensten, vormt dit voor Patiënt geen reden de betaling uit te stellen dan wel over te dragen aan de verzekeraar. 

5. Annuleren

5.1  Annulering door de cliënt van een afspraak dient minimaal 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij tijdige annulering zijn geen kosten verschuldigd. Bij niet tijdige annulering, dan wel bij het niet verschijnen op de afspraak, worden de wettelijke kosten in rekening gebracht volgens de CTG tarieflijst.

6. Reclame

6.1 Reclames terzake van de door SCAL verrichte Diensten dienen schriftelijk binnen acht dagen, nadat SCAL de uitslag van het onderzoek heeft/hebben doorgegeven aan de (huis) arts van Patiënt, te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn is/zijn SCAL niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden.

6.2 Reclames terzake van de hoogte van de door SCAL verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

7. Geheimhouding

7.1 SCAL verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van het voor Patiënt verrichte onderzoek en zal/zullen deze niet ter kennis brengen van derden, behoudens de (huis)arts van Patiënt, anders dan ingevolge wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

7.2 SCAL bewaart de gegevens en de eventuele uitslagen van Patiënt in een zogeheten medisch dossier. Hierop zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen van toepassing. Inzage in het medisch dossier kan door Patiënt slechts worden verkregen door invulling van een formulier en na betaling van de verschuldigde administratiekosten.

7. 3 SCAL draagt zorg voor een zorgvuldige patiëntenadministratie. Patiënt verklaart dat de door hem opgegeven personalia en eventueel van toepassing zijnde verzekeringsgegevens juist zijn. 

8. Uitslagtermijnen

8.1 De door SCAL aan Patiënt, dan wel de (huis)arts van Patiënt, genoemde uitslagtermijn is slechts een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

8.2 SCAL draagt er zorg voor dat de (huis)arts van Patiënt zo spoedig mogelijk van de uitslag van het diagnostisch onderzoek op de hoogte wordt gebracht.

9. Aansprakelijkheid

9.1 SCAL zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van SCAL verwacht kan worden. SCAL is echter nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het door Patiënt aan SCAL verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Voorts vrijwaart Patiënt SCAL voor vorderingen van derden wegens schade die op een of andere wijze hiervan het gevolg is.

9.2 SCAL zal alles doen wat in haar vermogen ligt om aan Patiënt toebehorende, opgeslagen data, materiaal en/of gegevens te beveiligen doch SCAL aanvaart geen aansprakelijkheid voor het eventuele verlies van deze data, materiaal of gegevens.

9.3 SCAL is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-leidinggevend personeel.

9.4 SCAL is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die aan haar voor, door of namens Patiënt ter beschikking zijn gesteld. Dit geldt eveneens indien materialen of gegevens beschadigd raken of verloren gaan tijdens transport of verzending van materiaal of gegevens.

9.5 SCAL is niet aansprakelijk voor schade in verband met het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien SCAL niet in staat is haar verplichtingen jegens Patiënt na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp SCAL gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst, of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers, koeriers, of post- en/of telecommunicatiediensten.

10. Beperking van aansprakelijkheid

De eventueel in rechte vastgestelde aansprakelijkheid van SCAL is beperkt tot de onderliggende factuurwaarde, dan wel, ter keuze aan SCAL, tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SCAL gedekte bedrag

11.  Overdracht rechten en verplichtingen

11.1  Het is SCAL ten alle tijden toegestaan om, zonder patiënt hiervan vooraf op de hoogte te stellen, onderzoek uit te besteden aan een ander erkend laboratorium.

11.2 Patiënt kan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst niet dan na schriftelijke toestemming van SCAL aan derden overdragen.

12. Volledige Overeenkomst

De overeenkomst, inclusief de Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen. 

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

13.1  Op de Overeenkomst en de Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

J. Olie

Directeur SCAL Medische Diagnostiek

 Versie 2020-12